Můj přínos

S čím vám umím pomoct

Jaké aktivity poskytuji?

 U PROGRAMŮ NABÍZÍME AKTIVITY A KONKRÉTNÍ TERAPIE, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ KONKRÉTNÍ SITUACI

Program zaměřený na osobnostní rozvoj dítěte

Programy pro děti se speciálními potřebami

Programy pro děti se zdravotním znevýhodněním

Poslech binaurální hudby

Podpora čtení prostřednictvím SFUMATO

Uzdravování pomocí plazmového generátoru

Moje služby

Speciální výukový program pro děti

Tento program je zaměřený na osobnostní a psychomotorický rozvoj dítěte tak, aby děti dosáhly na maximum svých možností a naplňování jejich potenciálu. Náš program je zaměřený na rané vzdělávání dětí, kdy se formuje emocionální a sociální inteligence dětí.

Použitím multismyslové učící se techniky rozvíjíme KLÍČOVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI jako je KREATIVITA, KRITICKÉ MYŠLENÍ A KOMUNIKACE se zaměřením na rozvoj EMOČNÍHO A INTELIGENČNÍHO KVOCIENTU s cílem připravit dítě na školu a pro život.

Každý den je třeba dát dětem PŘÍLEŽITOST, aby VNÍMALY, MYSLELY A PŘEMÝŠLELY.

Dítě, které se naučí uvažovat, mnohem snadněji chápe a řeší problémy, s nimiž se setkává, a to přispívá k jeho intelektuálnímu rozvoji a kreativnímu myšlení.

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

  • před nástupem do školy se aktivita mozku dětí již začíná snižovat
  • vývoj mozku je nejrychlejší v 1. roce života
  • nejvýraznější rozvoj osobnosti nastává v období mezi 3. a 10. rokem života
  • je obrovský rozdíl mezi pohádkou čtenou od babičky a pohádkou sledovanou v televizi
  • hudba i pohyb jsou odrazovým můstkem k úspěchu např. v matematice nebo čtení

 

V našem výukovém programu si děti hrají a zapojují všechny smysly. Děti se snažíme zaujmout tak, aby pro ně učení bylo přirozené a rozšířilo tak schopnost učit se a rozvíjet se. Zábavné aktivity a hry tak podporují jejich přirozenou zvědavost a kreativitu. Vaše děti tak získávají hodnotné dovednosti pro další vzdělávání a budoucí úspěch i potřebnou sebedůvěru.

Pojďte se s námi učit jinak, pojďte se s námi učit zábavnou a interaktivní formou a začněte již dnes. Pomozte svým dětem k úspěchu v učení. Připravte své děti na školu a na život.

Výzkum ukázal, že základní dovednosti, jako je týmová práce, řešení problémů a schopnost komunikace, jsou předpokladem k úspěšnému vzdělávání dětí.

Poslech binaurální hudby

Při poslechu binaurální hudby začne mozek vytvářet tzv. frekvenční most, kterým se snaží vyrovnat rozdílné frekvence a začne vykazovat zvýšenou produkci mozkových vln na úrovni 10 Hz a tím rozdíly obou stop vyrovnává.

Více o binaurální hudbě zde: Co jsou Binaurální programy? Čím vším vám mohou být prospěšné?

Více o mozkových vlnách zde: MOZKOVÉ FREKVENCE (alternativnimedicina.cz)

Tato frekvence mozkových vln odpovídá stavu vědomí na hladině Alfa.

Takto lze působit přímo na mozkové vlny, které rozhodují o našem stavu vědomí.

Pobyt našeho vědomí ve stavu Alfa je pro naše tělo, psychickou pohodu a celkové zdraví velice blahodárný.

Pomocí těchto programů můžete:

  • zlepšovat svou náladu,
  • mírnit každodenní stresy,
  • podpořit změnu svých myšlenkových návyků,
  • měnit životní postoje

Biofeedback je zrcadlo

Je to zpětná vazba, kterou praktikujeme všichni každodenně, jako je pohled do zrcadla. My totiž nevidíme, co vidí druzí lidé – a co “vidí” zrcadlo. Svoji tvář, to, čím se stále ukazujeme “světu”, druhým lidem, podle čeho nás poznávají. To, co na nás vidí každý, třeba rozmazané oční stíny, nebo stopy po jídle, bez nástroje, bez zrcadla, vidět nemůžeme.

Nejvýmluvnější informaci o nás samotných, tvář a její výraz, vidí jen druzí lidé – a zrcadlo. V zrcadle se vidíme tak, jak jsme viděni vůbec, jak nás vidí ostatní. Zrcadlo zobrazuje ostatní lidi, jak se na nás dívají, jak nás vidí. Druzí vždy v zrcadle jsou: i když nestojí vedle nás, abychom viděli, jak se tváří, když nás vidí. Vždy již přece máme jejich pohled ve své představě, vzpomínce… v našem zrcadle.

Pro druhé, tedy ty, které zrcadlo vyjadřuje, se původně češeme, myjeme, malujeme, nejprve pro druhé upravujeme výraz své tváře, abychom se tvářili přijatelně, abychom dobře vypadali… A těmi “druhými”, jejich pohledem jsme nakonec, zprostředkovaně, i my sami. Chceme se cítit lépe, vypadat lépe posléze kvůli sobě – kvůli svému obrazu.

Princip biofeedbacku je v jádru právě toto zrcadlení. Vidění prostřednictvím pomůcky, nástroje, přístroje, co bez ní není vidět. Využití nástrojů/přístrojů k získání informace o sobě, abychom věděli, co zrcadlí: abychom to upravit, vylepšit … vyléčit. Ať již jde o to, jak se tváříme, o to, co nám říká váha, teploměr, o pravidelnost srdečního tepu, či obraz elektrických proudů vyráběným mozkem. Biofeedback je jedinečný způsob, jak se změnit.

Podpora čtení prostřednictvím SFUMATO

Technika Splývavého čtení je ve své podstatě revoluční. …s potěšením mohu sdělit, že v ní nenacházím nic, co by nějak odporovalo dnešním poznatkům z neuropsychologie a vývojové psychologie. Naopak, pokud mohu posoudit, velice sympatický je její princip komplexního přístupu k počáteční výuce čtení… Rozlišuje dokonale zvukovou a grafickou podobu slova, zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, přináší čtení s porozuměním, na které svět čeká již 150 let. Podělme se s dětmi o radost ze čtení.“ (březen 2003)

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
dětský psycholog, Psychiatrické centrum Praha
odborný garant a čestný člen České společnosti Dyslexie

„Splývavé čtení “ je pro všechny děti, které mají zrak, sluch a hlas!

PaedDr. Mária Navrátilová
autorka metodiky